Federatie voor Gezondheid Videosessies (archief)

Videosessie
Een webinar over balanceren tussen autonomie en meer regie…
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar Ongezond? Eigen schuld! (of toch niet?)"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

0
0
0

We hebben als samenleving autonomie hoog in het vaandel. Er wordt veel in het werk gesteld om de burger te stimuleren zelf gezonde keuzes te maken en zorgprofessionals sporen cliënten aan er zelf bovenop te komen. Is dit zelf wel de juiste weg voor iedereen?

Gedragsverandering blijkt heel lastig wanneer je uitsluitend stuurt op eigen verantwoordelijkheid. Wat druk van bovenaf, door regelgeving, slimme gedragsbeïnvloedingstechnieken en handhaving is vaak al effectiever. En soms is sturing van een derde nodig.

Mag iemand er bijvoorbeeld voor kiezen ongezond te leven? In hoeverre is er eigenlijk sprake van een bewuste keuze? Wat speelt daarbij een rol? En, is er ruimte om een deel van de regie over te nemen? Door wie dan, wat zijn de factoren hierbij? Zijn we niet te bang voor betutteling? Autonomie is een min of meer vanzelfsprekend streven in onze maatschappij, en dat is niet alleen maar goed nieuws…

Een voorbeeld..
Sommige ouderen gaan gebukt onder de sociale norm zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Een norm die voortdurend wordt bekrachtigd door verhalen in de media over vergrijzing, de hoge kosten van de zorg en de nadruk op vitaliteit. Naast gevoelens van falen of er niet meer bij horen, kan het ook tot onwenselijke keuzes leiden. Denk bijvoorbeeld aan blijven autorijden of fietsen -ook als het eigenlijk niet meer gaat-. Het aantal eenzijdige fietsongevallen met nare afloop onder ouderen stijgt significant. Natuurlijk is deel van de ouderen prima in staat keuzes bewust te maken. Zijn deze ouderen misschien gebaat met wat meer sturing? Maar hoe breng je dit in kaart?

In dit webinar gaan we aan de slag met een concrete casus en zoomen we in op de relatie cliënt-professional. Aan de hand van de methode ontwikkeld door Coosje Gispen maak je denkbeelden, aannames en verwachtingen over autonomie van jezelf en jouw cliënt inzichtelijk. En we kijken verder: Wat betekent dit inzicht voor jou als (zorg)professional? Wat is er nodig?

Achtergrond
Coosje Gispen studeerde onlangs als Industrieel ontwerper bij ontwerpbureau Ideate af met haar masterscriptie Autonomy for/in/with/and Design. Hiervoor ontwikkelde zij een methode om het gesprek over dit onderwerp te faciliteren. Want hoe krijg je als zorgprofessional zicht op waar het vanzelfsprekende autonomie eindigt en behoefte aan sturing begint?
Tijdens dit webinar maak je kennis met deze methode. 

Dit webinar is een co-productie van Ideate en X-fit

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Officemanager
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Webinar Verduurzaming van de publieke gezondheidszorg: tijd voor actie?"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

13
0
0

Achtergrond

De Nederlandse samenleving staat in de komende jaren voor de enorme uitdaging om een radicale omslag naar verduurzaming te maken. Niet alleen de klimaatcrisis maar ook andere milieuveranderingen op planetaire schaal, zoals biodiversiteitsverlies, ontbossing en grootschalige verontreiniging van lucht, water en land, nopen ons daartoe. Ook de gezondheidszorg zal in een hoog tempo moeten verduurzamen, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn sterk terug te dringen en de impact van klimaatverandering op de gezondheid zelf onder ogen te zien. Gelukkig neemt de aandacht hiervoor op verschillende fronten toe, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in het kader van ‘Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’ die het Ministerie van VWS samen met het veld heeft opgesteld en uitgedragen. De publieke gezondheidszorg lijkt bij deze initiatieven nog onvoldoende aangesloten. Dit terwijl de public health en verduurzaming in elkaars verlengde liggen. Vanuit haar maatschappelijke opdracht ligt het voor de hand dat de publieke gezondheid het voortouw neemt  als het gaat om bescherming van de gezondheid, waaronder handhaven en verbeteren van lucht-, water- en bodemkwaliteit. En bovendien dat ze onder het motto practice-what-you-preach het goede voorbeeld geeft.

Doelstelling

Dit webinar gaat over de verduurzaming van de publieke gezondheidszorg in Nederland, dus van de organisaties die zich bezighouden met collectieve preventie, jeugdgezondheidszorg, infectieziekte-bestrijding e.d. Voorbeelden van organisaties met taken op dit gebied zijn onder meer GGD’en, Centra voor Jeugd en Gezin, OGGZ-instellingen, het Voedingscentrum en Bevolkingsonderzoek Nederland. De publieke gezondheidszorg zou een voortrekkersrol moeten spelen als het gaat om bescherming van de natuurlijke omgeving en preventie van gezondheidsschade door klimaat-verandering, biodiversiteitsverlies en milieuverontreiniging. De vraag is of dat ook het geval is? Hoe duurzaam is de uitvoering van de publieke gezondheidszorg zelf op dit moment? Waar liggen de belangrijkste aangrijpingspunten voor verduurzaming, en hoe kan de publieke gezondheidszorg voor die verduurzaming van de eigen praktijk verder worden gemobiliseerd? Waar en hoe kan zij aansluiting vinden bij de bredere duurzaamheidsbeweging?

Programma

15:30 – 15:35      Opening (Thomas Plochg, moderator)

15:35 – 15:50      Introductie: de gezondheidszorg en de planeet (Johan Mackenbach)

15:50 – 16:05      De ‘Green Deal’ gezondheidszorg: stand van zaken (Cathy van Beek)

16:05 – 16:20     Publieke gezondheidszorg en verduurzaming (Peter van den Hazel)

16:20 – 16:35     Bestuurlijke en organisatorische uitdagingen (José Manshanden)

16:35 – 17:00      Paneldiscussie

17:00 – 17:30      Nazit met belangstellenden voor vorming van werkgroep onder paraplu FvG


Meld je vast aan middels de gele button hiernaast; dan ontvang je t.z.t. de link naar het webinar.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Officemanager
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Een nieuwe kijk op de wijk - anders kijken, anders denken, anders doen!"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

35
0
1

We hebben maatschappelijk te maken met een toenemende vraag naar zorg, minder mensen die deze zorg kunnen bieden, een woningtekort en een toenemende wens van behoud van regie bij ouderen. Dat vraagt om actieve wijkbewoners die het eigenaarschap pakken om gezond en zelfredzaam te zijn en blijven. In de wijk Dichteren in Doetinchem hebben ouderen dit eigenaarschap goed begrepen en zich verenigd in de Stichting "Noabers van Waterrijk. Ze maken inmiddels een representatief onderdeel uit van het 'Ouderen Zorg Netwerk Dichteren'. Samen met zorgprofessionals wordt welzijn en vitaliteit bevorderd zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de in de wijk kunnen blijven wonen. 

Deze beweging vindt zijn oorsprong in de ruimte die de organisatie Sensire heeft gegeven aan de Noabers en Noabers die hier gebruik van hebben gemaakt. Gecombineerd met een andere manier van werken van de wijkverpleging waar ook zij de ruimte hebben gekregen van de organisatie. Wijkverpleegkundigen gaan bij aanvang een gesprek aan over het gewenste leven; wat iemand graag (weer) zou willen doen en wat mogelijkheden zijn om deze doelen te bereiken. Tijdens zo'n gesprek ontstaan andere oplossingen dan voorheen (toen ziekte en beperkingen centraal stonden) en zijn andere samenwerkingsverbanden nodig. Immers anders kijken leidt tot anders denken en tot anders doen !

In dit webinar zullen wijkverpleegkundigen delen wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben en zij nemen ook een actieve wijkbewoner mee. 

Durf jij het aan om anders te leren kijken,  denken en doen? Meld je dan aan middels de gele button hiernaast. Je ontvangt dan tijdig de link naar de meeting.

Met medewerking van:

Vanessa Schroer, wijkverpleegkundige 
Sonja Brummelaar, wijkverpleegkundige
Diny Sanders, wijkbewoner

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Officemanager